Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Oferta

Usługi PPOŻ

 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów
 • Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej późniejsza aktualizacja
 • Opracowanie operatu przeciwpożarowego dot. magazynowania odpadów
 • Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych
 • Przegląd, konserwacja hydrantów wewnętrznych oraz hydrantów zewnętrznych
 • Wykonywanie okresowych przeglądów, legalizacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz szkolenie pracowników z ich prawidłowego użycia
 • Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej
 • Przeglądy systemów detekcji gazu (m.in GAZEX)
 • Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego
 • Wyposażenie obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa i podręczny sprzęt gaśniczy
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchem w obiekcie
 • Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (ppoż)

Usługi BHP

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników
 • Przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z dodatkowym uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej
 • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla konkretnego stanowiska pracy
 • Przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy
 • Wykonanie Instrukcji BHP dla stanowiska pracy
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz jego pełna dokumentację w przewidzianym przez ustawodawcę trybie
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP