Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi ważny element prawidłowej ochrony przeciwpożarowej budynku. Wymóg stworzenia przedmiotowego dokumentu wynika z postanowień § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z przytoczonego przepisu wynika, że właściciele, zarządcy oraz użytkownicy budynków bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zobowiązani są do zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem omawiany dokument wymagany jest w budynkach:

  • gdzie występuję strefa zagrożona wybuchem,
  • gdzie kubatura brutto lub strefa pożarowa przekracza 1000 m3, wyjątkiem są obiekty inwentarskie, gdzie granica ta wynosi 1500 m3
  • wielkość strefy pożarowej jest większa niż 1000 m2
Instrukcje

Ważna informacja

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Z opracowanym dokumentem należy zapoznać wszystkich pracowników obiektu, np. podczas szkolenia przeciwpożarowego lub szkolenia BHP.

Sporządzona przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie niezbędne informacje, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu i spełni wymogi Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywanego odbioru lub ewentualnej kontroli.

Operaty

Operat przeciwpożarowy

Zgodnie z Ustawą o odpadach do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Obowiązek opracowania przedmiotowego dokumentu spoczywa zatem na przedsiębiorcach ubiegających się o wydanie wyżej wymienionych zezwoleń.

Operaty przeciwpożarowe mogą być sporządzane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, co jasno określa powyższa ustawa.

Po opracowaniu, omawiany dokument musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Następnie na wniosek organu wydającego decyzję na gospodarowanie odpadami jest przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy.