Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów.

Firma Ognioodporni oferuje stały nadzór nad obiektami i pomaga właścicielom zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla ich użytkowników oraz znajdującego się w nich mienia. Zakres czynności i częstotliwość wizyt w ramach stałego nadzoru uzgadniamy zawsze indywidualnie.

Stały nadzór

Zapewnimy profesjonalny nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym Państwa budynków.

Stały nadzór usługi

Przedmiotowa usługa dotyczy m.in.:

 • cyklicznej kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie oraz stosowania przepisów techniczno-budowlanych
 • wykonywania audytów bezpieczeństwa pożarowego
 • poprawności lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego w obiekcie oraz oceny jego stanu technicznego
 • nadzoru nad terminami przeglądów urządzeń przeciwpożarowych
 • przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych
 • szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzania próbnych ewakuacji
 • poprawności wyznaczenia dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania oraz przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi
 • weryfikacji czy nie zastawiane są drogi i drzwi ewakuacyjne oraz czy jest zapewniony właściwy dostęp do sprzętu przeciwpożarowego
 • kompleksowego prowadzenia dokumentacji przeciwpożarowej firmy
 • opracowania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • weryfikacji przestrzegania zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • współpracy z organami, instytucjami oraz Państwową Strażą Pożarną z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ważne!

Powyższe czynności mogą wykonywać tylko osoby mające odpowiednią wiedzę i niezbędne do tego kwalifikacje. Nasz zespół stanowią inżynierowie pożarnictwa oraz czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.