Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych

Użycie hydrantu wewnętrznego w początkowej fazie pożaru może znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i zmniejszyć straty po pożarowe, dlatego bardzo ważne są regularne przeglądy techniczne, które pozwalają zweryfikować jego sprawność.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi odpowiednio:

 • 1,0 dm3/s – dla hydrantu DN 25
 • 1,5 dm3/s – dla hydrantu DN 33
 • 2,5 dm3/s – dla hydrantu DN 52 i zaworu DN 52
Hydrant wewnętrzny
Przegląd techniczny

Przegląd techniczny

Podczas przeglądu sprawdzamy:

 • oznakowanie hydrantu, które pozwala na szybką lokalizację urządzenia
 • odpowiedni dostęp do hydrantu (czy nie jest zastawiony)
 • stan skrzynki hydrantowej (czy nie jest uszkodzona, czy drzwiczki łatwo się zamykają i czy jest kluczyk do jej szybkiego otwarcia)
 • stan węża hydrantowego pod kątem uszkodzeń, zniekształceń czy pęknięć (raz na 5 lat próba ciśnieniowa)
 • czy bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach
 • czy właściwie dobrano prądownicę, jej pracę i mocowanie
 • poprawność działania zaworu odcinającego
 • ciśnienie statyczne i dynamiczne celem obliczenia wydajności hydrantu

Sprawdzony sprawny hydrant oznaczony zostaje przez nas kontrolką zawierającą datę przeglądu oraz datę kolejnego przeglądu.

Nasza firma posiada niezbędne doświadczenie, stosowne uprawnienia i profesjonalny sprzęt do wykonania przedmiotowej usługi.

Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwową Strażą Pożarną oraz producentami sprzętu specjalistycznego.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego oraz na zaworze 52 powinno zapewniać minimalną wydajność i nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Natomiast maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej ppoż. nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Ponadto raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny zostać poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą.

Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne to urządzenia umożliwiające pobór wody do celów przeciwpożarowych bezpośrednio z sieci wodociągowych. Podobnie jak hydranty wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wydajność hydrantów zewnętrznych musi wynosić co najmniej:

 • hydrant DN80: 10 dm3/s
 • hydrant DN80 w wiejskich jednostkach osadniczych: 5 dm3/s
 • hydrant DN100: 15 dm3/s
 • hydrant DN150: 20 dm3/s

Przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym.

Hydrant zewnętrzny
Przegląd techniczny

Przegląd techniczny

Podczas przeglądu:

 • sprawdzamy oznakowanie hydrantu oraz czy jest zachowany odpowiedni do niego dostęp
 • dokonujemy wzrokowej kontroli stanu technicznego hydrantu podziemnego i nadziemnego
 • uruchomiamy hydrant, a następnie wykonujemy przepłukanie komory i stojaka hydrantowego
 • wykonujemy pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego celem obliczenia wydajności hydrantu
 • sprawdzamy prawidłowość działania odwodnienia
 • wykonujemy kontrolę zasuwy

Po wykonanym przeglądzie zarówno hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych sporządzamy protokół, który zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Ważne!

Zawory hydrantowe, podobnie jak hydranty wewnętrzne, również należy poddawać corocznym przeglądom technicznym. W zakres przeglądu wchodzi sprawdzenie stanu technicznego nasad, kontrola oznakowania, a przede wszystkim sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego z obliczeniem wydajności zaworu hydrantowego.