Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania oraz detekcji gazu

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) jest urządzeniem przeciwpożarowym. Jego podstawowym zadaniem jest szybkie wykrycie pożaru, sygnalizacja i powiadomienie o zagrożeniu pożarowym w budynku. Ponadto SSP steruje różnymi funkcjami i urządzeniami w obiekcie mającymi wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowników, do nich zalicza się m. in.: drzwi i bramy przeciwpożarowe, windy, oświetlenie ewakuacyjne czy dźwiękowy system ostrzegawczy.

System sygnalizacji pożaru należy poddawać przeglądom technicznym co najmniej raz w roku. Zgodnie z normą: PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, przegląd kwartalny i roczny musi być wykonany przez specjalistę.

Kwartalne przeglądy powinny obejmować:

 • weryfikację zapisów w książce eksploatacji
 • uruchomienie co najmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, np. dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania
 • kontrola działania monitoringu uszkodzeń centrali
 • kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich drzwi i bram przeciwpożarowych
 • sprawdzenie stanu czystości czujek pożarowych
 • sprawdzenie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej
 • wykonanie testów wymaganych przez producentów stosowanych SSP
 • przeprowadzenie wizji budynku pod względem zmian budowlanych mających wpływ na rozmieszczenie czujek pożarowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych
Sygnalizacja pożarowa
Przegląd roczny

Roczne przeglądy powinny obejmować:

 • przeprowadzenie testów i konserwacji zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
 • sprawdzenie działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym
 • sprawdzenie stanu czystości czujek pożarowych
 • kontrolę poprawności uruchomienia funkcji pomocniczych centrali SSP
 • weryfikacja połączeń kablowych i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem
 • przeprowadzenie wizji budynku pod względem zmian budowlanych mających wpływ na rozmieszczenie czujek pożarowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych
 • test baterii akumulatorów, stanowiących zasilanie rezerwowe

Z każdego przeglądu sporządzamy protokół uwzględniający zakres przeglądu i stwierdzone nieprawidłowości

Posiadamy niezbędne przeszkolenia i certyfikaty producentów, których systemy obsługujemy.

Przegląd systemu oddymiania

System oddymiania jest częścią systemu ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowy system nie uchroni obiektu od pożaru, jednak dzięki obniżeniu temperatury gazów palnych w strefie podsufitowej oraz odprowadzeniu dymu na zewnątrz, opóźni rozwój pożaru zwiększając szanse przetrwania budynku, poprawi pracę służb ratowniczych a przede wszystkim wydłuży czas ewakuacji użytkowników.

Dlatego bardzo ważne jest cykliczne prowadzenie przeglądów technicznych zgodnie z instrukcjami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Wykonując przegląd systemu oddymiania, sprawdzamy, czy wszystkie jego elementy działają zgodnie z przepisami i standardami producenta, tj.:

 • klapy dymowe (w tym ich poszczególne części: rygle, uszczelki, siłowniki, zawiasy)
 • okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy
 • czujki dymu i ręczne przyciski oddymiania
 • centrale oddymiania
 • włączniki wentylatorów
 • akumulatory
System oddymiania
Detektor gazu

Przegląd systemów detekcji gazów

Systemy detekcji gazów ogrywają bardzo ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej, ich zadaniem jest wyeliminowanie zagrożenia dla użytkowników obiektu poprzez wykrycie i odcięcie dopływu substancji niebezpiecznych, m. in.: LPG, metanu, amoniaku, wodoru.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne należy prowadzić w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd systemu detekcji gazów wykonujemy poprzez wzbudzenie czujki certyfikowanym gazem wzorcowym, sprawdzając przy tym czy w instalacji:

 • został uruchomiony detektor po przekroczeniu określonej wartości progowej
 • centrale sterujące odbierają sygnały z detektorów i kierują pracą urządzeń wykonawczych, np. wentylacją mechaniczną
 • został zamknięty zawór dopływu gazu
 • została uruchomiona sygnalizacja ostrzegawcza (optyczna i akustyczna)