Oferta

Usługi PPOŻ:

 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów,
 • Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz
  jej późniejsza aktualizacja,
 • Opracowanie operatu przeciwpożarowego dot. magazynowania odpadów,
 • Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
 • Przegląd, konserwacja hydrantów wewnętrznych oraz
  hydrantów zewnętrznych,
 • Wykonywanie okresowych przeglądów, legalizacji
  i napraw podręcznego sprzętu 
  gaśniczego oraz szkolenie
  pracowników z ich prawidłowego użycia ,
 • Instalowanie, programowanie i konserwacja
  konwencjonalnych i adresowalnych 
  systemów sygnalizacji pożarowej (Polon- Alfa, Schrack , Siemens)
 • Przeglądy systemów detekcji gazu (m.in GAZEX)
 • Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego,
 • Wyposażenie obiektów w instrukcje przeciwpożarowe,
  znaki bezpieczeństwa 
  i podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchem w obiekcie,
 • Przeprowadzenie komputerowej symulacji rozwoju
  pożaru dla danego zakładu,
 • Przygotowanie obiektów do odbioru przez
  Państwową Straż Pożarną.
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (ppoż),

Usługi BHP:

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo
  zatrudnionych pracowników,
 • Przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu
  bezpieczeństwa i higieny 
  pracy z dodatkowym
  uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej,
 • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla konkretnego
  stanowiska pracy,
 • Przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy,
 • Wykonanie Instrukcji BHP dla stanowiska pracy,
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz
  jego pełna 
  dokumentację w przewidzianym przez
  ustawodawcę trybie,
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,